Algemene Voorwaarden


van: TOPGAIN interior solutions


Artikel  1 Definities

 

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 

TOPGAIN : TOPGAIN interior solutions vof, de gebruiker van de algemene voorwaarden, de producent, de verkoper;

Opdrachtgever : de wederpartij van TOPGAIN, de koper;

Opdracht/overeenkomst : de tussen TOPGAIN en opdrachtgever gesloten overeenkomst.

 

 

Artikel 2 Algemeen

 

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht, aanbieding en overeenkomst tussen TOPGAIN en opdrachtgever voorzover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

 

2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met TOPGAIN, voor de uitvoering waarvan TOPGAIN van de diensten van derden gebruik maakt;

2.3 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt  uitdrukkelijk uitgesloten;

 

2.4 Indien TOPGAIN met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

 

2.5 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn
of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 3 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

 

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

 

3.2 Overeenkomsten waarbij TOPGAIN partij is, gelden eerst als gesloten:
a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgestelde overeenkomst dan wel;
b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een door TOPGAIN gedaan aanbod;

c) na aanvang van de uitvoering van de opdracht;

 

3.3 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 30 dagen na factuurdatum;

 

3.4 Indien TOPGAIN tijdens uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meerwerk-opdracht ontvangt van de opdrachtgever of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van opdrachtgever die op het werk aanwezig is en opdrachtgever heeft na uitvoering van het meerwerk dit werk geaccepteerd althans niet heeft geprotesteerd tegen het meerwerk, dan mag TOPGAIN er van uitgaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever is geschied tegen de door TOPGAIN gehanteerde prijzen en tarieven;

 

3.5 TOPGAIN behoudt het recht voor een bestelling/opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren;

 

3.6 Indien de aanvaarding door opdrachtgever afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is TOPGAIN daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TOPGAIN anders aangeeft;

 

3.7 Later gemaakte aanvullende afspraken zijn slechts bindend indien TOPGAIN deze schriftelijk heeft bevestigd;

 

3.8 De prijzen in de aanbiedingen/offertes zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, exclusief vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 Modellen/afbeeldingen/proeven/monsters

 

4.1 Is aan opdrachtgever een model of afbeelding getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen;

 

4.2 Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op verzoek van TOPGAIN ontvangen proeven zorgvuldig op fouten, gebreken, bruikbaarheid en toepasselijkheid te onderzoeken en zijn opmerkingen met bekwame spoed schriftelijk aan TOPGAIN mee te delen. Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning dat TOPGAIN de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd;

 

4.3 Elke op verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef of monster wordt bij opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;

 

4.4 De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijst opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, kleuren, maten, gewichten, specificaties of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 

5.1 TOPGAIN zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren;

 

5.2 TOPGAIN stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voorzover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;

5.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan TOPGAIN aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TOPGAIN worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TOPGAIN zijn verstrekt, heeft TOPGAIN het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen;

5.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TOPGAIN het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden;

 

5.5 Indien opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is opdrachtgever aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan;

 

5.6 TOPGAIN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TOPGAIN is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en de kwaliteit van de door hem geleverde zaken;

 

5.7 TOPGAIN kan op koperspecificatie leveren. Dit betekent dat opdrachtgever de specificaties, het ontwerp, de tekening, het CAD-bestand aanlevert. De CAD-file is leidend (bepalend). Het aangeleverde dient door opdrachtgever te worden voorzien van een unieke identificatie zoals tekeningnummer. Deze identificatie wordt door TOPGAIN op orders, facturen en tijdens de productie gebruikt. Wordt de specificatie gewijzigd dan dient de identificatie aangepast te worden. Indien opdrachtgever niet tijdig voor wijziging en aanpassing zorgdraagt dient opdrachtgever zelf de hieruit voortvloeiende schade te dragen;

 

5.8 Indien door TOPGAIN of door TOPGAIN ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;

 

5.9 Opdrachtgever draagt jegens TOPGAIN zorg voor:
-  beschikbaarheid van het gebouw waarin het werk moet worden uitgevoerd;
- voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en
   hulpmiddelen;
- aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas,
   perslucht en water;
-  tekeningen van de ligging van de kabels, buizen en leidingen;
-  afdoende veiligheidsmaatregelen op het werk;

-  droge verwarmde bezemschone ruimte, zonder obstakels.

 

Artikel 6 Levering

 

6.1 Levering van zaken geschiedt af adres TOPGAIN, tenzij anders overeengekomen;

 

6.2 Indien TOPGAIN de zaken bezorgt geschiedt dit steeds aan het bij TOPGAIN laatst bekende door opdrachtgever opgegeven afleveradres;

 

6.3 Opdrachtgever dient de zaken binnen 48 uur na gereedkoming of direct bij aflevering af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen. Wanneer de zaken voor opdrachtgever beschikbaar zijn of ter aflevering bij opdrachtgever worden aangeboden, doch niet door opdrachtgever worden afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van TOPGAIN;

6.4 Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is TOPGAIN gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever;

6.5 Indien opdrachtgever de gekochte zaken niet binnen een week afneemt, is TOPGAIN gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is TOPGAIN gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die TOPGAIN bij doorverkoop of vernietiging lijdt komen voor rekening van opdrachtgever;

 

6.6 Indien een zaak (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt opdrachtgever van TOPGAIN uiterlijk een maand na ontvangst van de bestelling hierover bericht. Opdrachtgever kan in dat geval kosteloos de bestelling annuleren. Indien opdrachtgever reeds de zaak aan TOPGAIN heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan opdrachtgever zorggedragen of vindt verrekening plaats;

 

6.7 TOPGAIN is gerechtigd de zaken onder rembours te leveren;

 

6.8 Indien TOPGAIN gegevens behoeft van opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan TOPGAIN ter beschikking heeft gesteld;

6.9 Indien TOPGAIN een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever TOPGAIN schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen;

 

6.10 TOPGAIN is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan opdrachtgever plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

 

6.11 TOPGAIN is gerechtigd, doch nimmer verplicht, in gedeelten te leveren en de deelleveringen afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 7 Onderzoek, reclames

 

7.1 Opdrachtgever is gehouden het gekochte, c.q. de uitgevoerde opdracht op het moment van (af)levering, te (doen) onderzoeken. Klachten over het geleverde dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen schriftelijk te worden gemeld aan TOPGAIN. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TOPGAIN in staat is adequaat te reageren;

 

7.2 Klachten welke na 14 dagen na levering worden kenbaar gemaakt zullen als garantie-aanspraken worden behandeld;

 

7.3 Beschadigingen aan de verpakking c.q. zaak dienen op de pakbon/CMR te worden genoteerd en aan TOPGAIN te worden gemeld;

 

7.4 TOPGAIN zal na de melding de klacht omgaand in behandeling nemen;

 

7.5 Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van TOPGAIN. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking;

 

7.6 Natuurlijke haarscheuren, lijnen, bobbels, deuken en verkleuring kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame;

 

7.7 De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:

- afwijkingen in kleur, afmeting en maat van minder dan 10 %, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

- de in de catalogus/internetsite/prijslijst, aanbieding vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten;

 

7.8 Indien een klacht gegrond is, zal TOPGAIN het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. TOPGAIN is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de artikelen “Garantie” en “Aansprakelijkheid” bepaalde.

 

Artikel 8 Risico-overgang

 

8.1 Indien opdrachtgever weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de vorderingen van TOPGAIN, inclusief kosten van transport en opslag, op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;

8.2 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht c.q. op het moment dat de zaken gereed liggen voor levering, één en ander nadat  opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld;

 

8.3 De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er - voorafgaande aan de levering van gegevens, bescheiden, materiaal en/of producten - van de betreffende informatiedragers kopieën/schaduwbestanden worden gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval deze gegevens tijdens de bewaring bij TOPGAIN verloren gaan of door beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever op verzoek van TOPGAIN de betreffende gegevens opnieuw te verstrekken;

 

8.4 Indien de opdrachtgever aan TOPGAIN informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 9 Overmacht

 

9.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TOPGAIN geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TOPGAIN niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van TOPGAIN, stroom/computer storingen, verkeersopstoppingen, exportbelemmeringen, brand, diefstal en stagnatie in levering van grondstoffen door toeleveranciers worden daaronder begrepen;

9.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

9.4 Voorzover TOPGAIN ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TOPGAIN gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

 

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

 

10.1 TOPGAIN is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst TOPGAIN ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening  van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

10.2 Voorts is TOPGAIN bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden  voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven  van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins  omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van TOPGAIN op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien TOPGAIN de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

10.4 TOPGAIN behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11 Annulering

 

11.1 Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen en voordat met uitvoering is begonnen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van TOPGAIN op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst;

 

11.2 Indien opdrachtgever bij annulering de afname weigert van de reeds door TOPGAIN, speciaal voor opdrachtgever geproduceerde zaken of ingekochte zaken, is opdrachtgever gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan TOPGAIN te voldoen;

 

11.3 Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

 

Artikel 12 Prijs en kosten

 

12.1 TOPGAIN mag de prijs verhogen wanneer tijdens de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk overstijgt zodat in redelijkheid niet van TOPGAIN mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs;

 

12.2 TOPGAIN mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding of offerte en uitvoering van de overeenkomst prijswijzigingen van meer dan 5% hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, vervoerskosten, lonen, stortingskosten, grondstoffen of materiaal;

 

12.3 De prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, belastingen, brandstof, heffingen, prijzen e.d. die gelden op de datum van de aanbieding c.q. van het aangaan van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden (ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur). Bij werkzaamheden buiten normale werktijden wordt het uurtarief verhoogd;

 

12.4 TOPGAIN zal opdrachtgever het voornemen tot verhoging van de prijs of tarief schriftelijk kenbaar maken. TOPGAIN zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat;

 

12.5 TOPGAIN is gerechtigd, indien overeengekomen, een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet verschuldigd is bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 13 Betaling

 

13.1 Betaling dient te geschieden contant, dan wel vooraf middels een voorschotfactuur, dan wel binnen 30 dagen na factuurdatum op een door TOPGAIN aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Indien partijen geen wijze van betaling overeen zijn gekomen, dan dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op;

 

13.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

13.3 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van TOPGAIN op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;

13.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Artikel 14 Incassokosten

 

14.1 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00;

14.2 Indien TOPGAIN hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 15 Garantie

 

15.1 Alle geleverde zaken voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid, toepasselijkheid en duurzaamheid;

 

15.2 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan een overeengekomen garantie, zal TOPGAIN de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving terzake het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van TOPGAIN, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan TOPGAIN te retourneren en de eigendom aan TOPGAIN te verschaffen;

15.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen heeft de opdrachtgever recht op drie jaar garantie. Deze garantietermijn vangt aan op de dag van gehele oplevering. Bij deelleveringen gaat deze garantietermijn in op de dag van gedeeltelijke oplevering;

 

15.4 Met betrekking tot zaken die door derden zijn geproduceerd, geldt steeds de fabrieksgarantie;

 

15.5 De genoemde garantie geldt alleen voor fabricagefouten en geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik of als gevolg van onoordeelkundig en onzorgvuldig onderhoud  of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van TOPGAIN, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het geleverde. Voorwaarde is, dat de opdrachtgever de onderhouds- en gebruiksvoorschriften van de fabrikant opvolgt;

 

15.6 Zaken of onderdelen die ingevolge het bepaalde in dit artikel worden vervangen, mag de TOPGAIN zonder vergoeding behouden en worden zijn eigendom;

 

15.7 Opdrachtgever dient het gekochte zelf vooraf te onderzoeken op bruikbaarheid en toepasselijkheid;

 

15.8 Zolang opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op een overeengekomen garantie.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

16.1 Indien TOPGAIN aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

16.2 TOPGAIN is nimmer aansprakelijk voor:
- afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door opdrachtgever goedgekeurde zaken;

- voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste

besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

- schade ten gevolge van afgekeurde grond- en kleurstoffen door gewijzigde (na datum overeenkomst) of onduidelijke milieuwetgeving c.q. normen;

- onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik door opdrachtgever of derde van het
geleverde;

- verkleuring en krimping;

- schade voortvloeiende uit onbruikbaarheid en ontoepasselijkheid;

- schade ten gevolge van niet naleving van de gebruiksaanwijzing;

- schade ten gevolge van onjuiste behandeling, onderhoud c.q. reiniging;

 

16.3 Indien TOPGAIN aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van TOPGAIN te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de declaratie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

 

16.4 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is TOPGAIN nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij TOPGAIN bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij TOPGAIN steeds de bedoeling van opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt;

 

16.5 Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking van de schade schriftelijk bij TOPGAIN te worden ingediend;

16.6 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TOPGAIN of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 

17.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt TOPGAIN zich de rechten en bevoegdheden voor die TOPGAIN toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet;

 

17.2 Alle door TOPGAIN verkochte en/of geproduceerde zaken, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, monsters en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van TOPGAIN worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte zaken c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit;

 

17.3 In geval van overtreding van het in dit artikel bepaalde, verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare boete ad € 500,00 per overtreding en € 100,00 voor elke dag dat de overtreding duurt, onverminderd de overige rechten die de Koetsier geldend kan maken;

 

17.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd het merk op de geleverde zaak te verwijderen.

 

Artikel 18 Transport

 

18.1 Indien TOPGAIN voor transport van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van opdrachtgever;

18.2 Indien en voorzover TOPGAIN het transport, opslag, verzending, verpakking of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door opdrachtgever aan TOPGAIN is verstrekt, door TOPGAIN bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt opdrachtgever alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.

 

Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud

 

19.1 Alle door TOPGAIN geleverde zaken, al dan niet verwerkt of ingebouwd,  blijven eigendom van TOPGAIN totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met TOPGAIN gesloten overeenkomsten is nagekomen;

 

19.2 De opdrachtgever is gehouden de in eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van TOPGAIN te bewaren. Voor eventuele schade of waardevermindering is de opdrachtgever aansprakelijk;

19.3 De opdrachtgever is bevoegd de geleverde goederen in de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen. Indien de opdrachtgever de goederen verkoopt op krediet, is de opdrachtgever verplicht een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

19.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht TOPGAIN zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;

19.5 Voor het geval dat TOPGAIN zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan TOPGAIN of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van TOPGAIN zich bevinden en die zaken mede terug te nemen;

 

19.6 Opdrachtgever dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan TOPGAIN;

19.7 Alle zaken, documenten en gelden die TOPGAIN uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen en toebehoren aan opdrachtgever, strekken hem tot onderpand van alle vorderingen die TOPGAIN ten laste van de opdrachtgever heeft of zal krijgen.

 

Artikel 20 Vertalingen van deze voorwaarden

 

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek.

Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

 

Artikel 21 Geschillen

Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van TOPGAIN. Niettemin heeft TOPGAIN het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 22 Toepasselijk recht

 

Op elke overeenkomst tussen TOPGAIN en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.